Usługi pogrzebowe Calla Sławomir Mijas Piotrków Trybunalski

Usługi Pogrzebowe Calla Piotrków TrybunalskiCALLAMIJAS

Usługi Pogrzebowe Calla Sławomir Mijas i SynowieCALLAMIJAS

Kremacja Piotrków Trybunalski

RODO

Firma Pogrzebowa CALLA Sławomir Mijas i Synowie

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

 

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "CALLA" Całodobowa Firma Pogrzebowa Sławomir Mijas i Synowie ul. Michałowska 60, 97-300 Piotrków Trybunalski.

2. Administrator danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: callams@wp.pl, telefoniczne pod nr: +48 601 816 345 lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: ul. Michałowska 60, 97-300 Piotrków Trybunalski w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu :

– wykonania zlecenia usługi pogrzebowej;

– zebrania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o wypłatę zasiłku pogrzebowego;

– zawarcia i realizacji umów zawartych z Państwem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);

– ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO);

– wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

4. Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.

5. Państwa dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak: ZUS, i podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pani danych na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

Firma Pogrzebowa CALLA

Odwiedź nas

Siedziba Firmy

Całodobowe Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Piotrków Trybunalskiul. Michałowska 60
    97-300 Piotrków Trybunalski

Filia

Całodobowy Dom Pogrzebowy Piotrków Trybunalskiul. Cmentarna 10 (8-16)
    97-300 Piotrków Trybunalski

Samochód na pogrzeb Firma Pogrzebowa Piotrków Trybunalski +48 44 649 95 22

©1988 by Calla Sławomir Mijas i Synowie